Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu - Świniary

KONKURS NA LOGO PARAFII

Ogłoszenie wyników konkursu, podczas Mszy Św. 10 września 2023 r. Zapraszamy!

 

Zapraszamy dzieci i młodzież z Lipy Piotrowskiej oraz Świniar do wzięcia udziału w konkursie na logo naszej Parafii.

Prace można dostarczać do dnia 31.08.2023 , przesyłając je na adres mailowy parafii:
parafiaswiniary@gmail.com lub przynieść swoja grafikę osobiście do kościoła.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

PARAFII WROCŁAW – ŚWINIARY (I LIPA PIOTROWSKA)

(dalej jako Konkurs)

 

§1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

 

1.      Organizatorem konkursu jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Jadwigi Śląskiej Wrocław – Świnary (dalej jako Parafia) i Duszpasterska Rada Parafialna Parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej Wrocław – Świnary i Lipa Piotrowska.

2.      Celem konkursu jest wybranie oryginalnego znaku wizualizacji graficznej Parafii (dalej jako Logo), który będzie najlepiej identyfikował Parafię oraz będzie rozpoznawalny
i niepowtarzalny, będącego inspiracją w dalszych pracach graficznych nad logiem Parafii.

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.      Uczestnikami konkursu mogą być dzieci oraz młodzież z Parafii.

2.      Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat jego udział w konkursie jest uzależniony od:

a)      dziecko, które ukończyło 13 lat, może przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody Rodzica/Opiekuna prawnego,

b)     dziecko, które nie ukończyło 13 lat, może przystąpić do udziału w Konkursie, ale w jego imieniu zgłoszenie konkursowe musi złożyć jego Rodzic/Opiekun prawny.

3.      Uczestnik lub w jego imieniu Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że:

a)      zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,

b)     wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, a także zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,

c)      wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

4.      Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

 

§3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOGO

 

1.      Logo będzie służyło do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych itp. Logo wykorzystywane będzie m.in.: podczas lokalnych imprez, na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej.

2.      Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki: 

a)      być niepowtarzalna i oryginalna,

b)     być łatwa do rozpoznania i zapamiętania,

c)      być przygotowana w wersji prostokątnej, kwadratowej lub okrągłej.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projekt za obopólną zgodą.

4.      Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej.

 

 

§4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA LOGO

 

1.      Logo należy dostarczyć do dnia 31.08.2023. Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2.      Logo należy dostarczyć w wersji elektronicznej lub papierowej.

3.      Logo należy dostarczyć osobiście, pocztą lub za drogą mailową na adres Parafii. Prace powinny zostać przesłane mailem lub znajdować się w kopercie z napisem: „Konkurs na logo Parafii Wrocław –Świniary i Lipa Piotrowska“.

Adres: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Jadwigi Śląskiej Wrocław – Świnary, ul. Pęgowska 10, 51-180 Wrocław. Adres e-mail: parafiaswiniary@gmail.com

4.      W kopercie/mailu należy umieścić także następujące informacje o Uczestniku konkursu:

a)      imię i nazwisko Uczestnika konkursu,

b)     adres, telefon, e-mail – Uczestnika konkursu i/lub Rodzica/Opiekuna prawnego,

c)      oświadczenie autora i/lub Rodzica/Opiekuna prawnego, że projekt jest jego osobistym dziełem autora oraz, że prawa autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich (załącznik nr 1),

d)     podpis Rodzica/Opiekuna prawnego autora lub zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego
w przypadkach wskazanych w §2 ust 1. 

e)      zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz podpis Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna prawnego.

5.      Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę.

6.      Nadesłane projekty nie będą zwracane.

 

§5. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY LOGO

 

1.      Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się przy udziale 5-osobowej Komisji Konkursowej powołanej przez Proboszcza Parafii. Obowiązywać będzie zasada większości głosów.

2.      Przy wyborze najlepszej pracy Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę: pomysł, walory graficzne oraz nawiązanie do charakteru Parafii.

3.      Komisja Konkursowa wybierze jedną, najlepszą pracę i przyzna jedną główną nagrodę oraz nagrody za drugą i trzecią najlepszą pracę.

4.      Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, zaś Laureat zostanie o niej poinformowany w drodze wiadomości email.

5.      Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 10.09. 2023 r. podczas Mszy Św.

6.      Wyłonione drogą niniejszego konkursu Logo staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystać w działalności Parafii.

7.      Za najlepszy projekt zostanie przyznana nagroda rzeczowa, ustalona przez Organizatora:

Miejsce I –   Hulajnoga Decathlon

Miejsce II – Gokarty dla dzieci na torze Le Mans (dla dziecka od 6.roku życia i powyżej 135 cm wzrostu) lub alternatywa dla dzieci niższego wzrostu

Miejsce III – Całodniowy bilet wstępu do sali zabaw Loopy’s World

8.      Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce, a także nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

9.      Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

10.  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród pocieszenia i nagród specjalnych.

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu. Autorzy wszystkich prac wyrażają zgodę na upublicznienie ich projektów.

12.  Po przekazaniu prac do organizatora konkursu autorzy prac zrzekają się praw do swoich prac, a Organizator może je wykorzystać do celów wizerunkowych (np. strona internetowa, profil parafii na Facebooku lub wystawa w kościele parafialnym).

13.  Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji. Laureat lub w jego imieniu Rodzic/Opiekun prawny, złożą pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

 

 

§6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2.      Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

3.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu
i do wydania nagrody.

4.      Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom (nie dłużej niż do 30.06.2023).

5.      Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania

6.      W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adresy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 3 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

2.    Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 3 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.    Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

4.    Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane
z organizacją konkursu na łamach serwisu.

5.    Niniejszy regulamin pozostaje dostępny na portalu Facebook.com oraz stronie internetowej Organizatora.

6.    Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu poprzez zamieszczenie ogłoszenia na portaluFacebook.com oraz na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

Załącznik nr 1.

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na logo Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Jadwigi Śląskiej Wrocław – Świnary oraz, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

 

W przypadku wygrania konkursu wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs logo.

 

 

………………………..

Czytelny Podpis Uczestnika konkursu

 

 

……………………….

Czytelny Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego